สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.13 เงิน 23 1. นายชัยรัตน์  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
2. นายสุรศักดิ์  แสงซา
3. นายอมรเรศ  โทอะรัญ
 
1. นางสาวบุษดี  จันทะสุระ
2. นางสาวรจนีย์  ไชยศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 39 1. เด็กชายภาคิน  สีดาน้อย
 
1. นายอาทิตย์  พัดขุนทด
 
3 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงดารุณี  จงอบกลาง
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.77 เงิน 21 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ค้างแสง
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 26 1. เด็กชายอิทธิพงศ์  วงศ์กลม
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
6 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นพรัตน์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัททุม
3. เด็กหญิงกานดา  อนุเวช
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณไตรย์
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  กระจ่าง
6. เด็กชายนพกร  บุญตา
7. เด็กชายนพรัตน์  สุปะวา
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  สะกระโทก
9. เด็กหญิงมลิวัลย์  หมื่นพรม
10. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สมอ
11. เด็กหญิงศุภัสรา  ชัยศรี
12. เด็กหญิงสุธิมา  ปิงเมือง
13. เด็กหญิงสุภัสสร  พิมพ์ไสย์
14. เด็กหญิงสุวิมล  บัวแสงใส
15. เด็กชายเอกลักษณ์  นันทสูร
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
3. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
4. นายอัฐพงศ์  จารุทรัพย์สดใส
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
 
7 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74 เงิน 18 1. นายชาคริต  เวียงบ่อแกพิทักษ์
2. นางสาวดวงฤทัย  ใจสะอาด
3. นายพิพัฒน์  ดีสุด
4. นายอติชาติ  แก้วนาดอน
5. นางสาวอารียา  พลพุทธา
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 74.38 เงิน 42 1. นางสาวจิราภรณ์  โทอรัญ
2. นางสาวนุชเรศ  อาจหาญ
3. นางสาววันทกาญจน์  อ้อมวงศ์
 
1. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
2. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 37 1. เด็กหญิงชนมน  แซ่โอว
2. เด็กหญิงนัฐภรณ์  อินพะวอ
3. เด็กหญิงวนัชพร  มะจันทร์
 
1. นายสรเทพ  แมนเมือง
2. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77.2 เงิน 28 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทิพย์ดี
2. เด็กชายพิสิทธิ์  ฤทธิ์กองโพธิ์
 
1. นายนวพงศ์  เก็มกาแมน
2. นายลิขิต  จิตรขันตี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 16 1. นายพงศกร  ดวงมณี
2. นางสาวสุจิตรา  ด้วงสำรวย
 
1. นางปริญญาภรณ์  บุษบากร
2. นายสัญญา  ศรีสุลัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.25 เงิน 29 1. นางสาวธัญญา  พรมโชติ
2. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
3. นายวิทวัท  ฉันสิมา
4. นายวุฒิพันธ์  สัจจนวน
5. นางสาวอัจฉรา  กัญญาโพธิ์
 
1. นางสาวภัคภิณญา  ภูมินทร์
2. นางสาววรรณภัสสร  สิมศิริวัฒน์