ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประจำปีการศึกษา 2559

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

เปิดบ้าน มสว.๓ เปิดโลกการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

เปิดบ้าน มสว.๓ เปิดโลกการศึกษา งานแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

๘ มกราคม ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษา

ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๙

๒๗     กุมภาพันธ์     ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา