ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่าง ประเทศ (ครูชาวต่างประเทศ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ

(ครูชาวต่างประเทศ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

ไฟล์แนบหลักเกณฑ์ ๑ . . .

ไฟล์แนบหลักเกณฑ์ ๒ . . .

พิธิเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พิธิเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

๘ มกราคม ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม. . .