ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

โครงการคัดกรองสารเสพติดในโรงเรียน

โครงการคัดกรองสารเสพติดในโรงเรียน
วันที่   ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา สยามมกุฎราชกุมาร

พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
๒๘    กรกฎาคม   ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

พิธีหล่อเทียนพรรษา  ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่   ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

แห่เทียนพรรษา  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา  ประจำปี ๒๕๕๖
ณ  วัดเกาะกระทิง  วัดเขาถ้ำแรต วัดป่าเขาล้อม  และวัดหนองคอก 
อำเภอท่าตะเกียบ    จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

งานกิจกรรม ค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานกิจกรรม ค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม  "ค่ายพุทธธรรม"   ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่   ๔-๖   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา