ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน      ภาคเรียนที่   ๒ / ๒๕๕๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

วันที่   ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

 

กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครู   นักเรียน   และชาวบ้าน   ช่วยกันเกี่ยวข้าว
บนผืนนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
วันที่   ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

งานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖

 

งานกาชาด ประจำปี    ๒๕๕๖    เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานอื่น ๆ

ในอำเภอท่าตะเกียบ    ร่วมช่วยงานในวันที่   ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖

ซึ่งงานมีระหว่างวันที่    ๑๔ - ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖

 ดูรูปเพิ่มเติม . . .