ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 
๒๕     พฤศจิกายน    ๒๕๕๙
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ราชพฤกษ์เกมส์ ๒๕๕๙

"ราชพฤกษ์เกมส์" การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓๐ พฤศจิกายน  -  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

 

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

๒๗    พฤศจิกายน   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

"สานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน และชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน" 

ดูรูปเพิ่มเติม . . .