ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
วันที่   ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐานการเรียนรู้  ม.๑ และ ม.๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ ๘  -  ๙    พฤษภาคม   ๒๕๕๗

โรงเรีียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

กำหนดการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่  ๗   พ.ค.  ๒๕๕๗     สอบอ่านภาษาไทยนักเรียนชั้น ม.๑

(๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป)

วันที่  ๘ - ๙  พ.ค.  ๒๕๕๗   ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.๑ และม.๔

(๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.)

วันที่  ๑๔  พ.ค.  ๒๕๕๗   เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พิธีเฉลิมพระเกียรติ   วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

๒๙   เมษายน   ๒๕๕๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ประกาศรับสมัครนักเรียน (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศรับสมัครนักเรียน (เพิ่มเติม)

 

ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๘  เมษายน  ๒๕๕๗

 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ณ   ห้องนวัตกรรม

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

 

เบอร์ติดต่อ โทร : 086-3339079

และ 085-7172065