ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธิเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พิธิเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

๘ มกราคม ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม. . .

วันครู อำเภอท่าตะเกียบ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

วันครู อำเภอท่าตะเกียบ

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

"ศิษย์ดี   ก็ด้วยครูดี   มีศรัทธา"

ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ   ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า สัตหีบ

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ลูกเสือกอง ๑

ลูกเสือกอง ๒

ลูกเสือกอง ๓

Merry Christmas & Happy New Year 2018

Merry Christmas & Happy New Year 2018

๒๕   ธันวาคม  ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ราชพฤกษ์เกมส์ 2017

ราชพฤกษ์เกมส์ ๒๐๑๗

๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ดูรูปเพิ่มเติม ๒. . .