ปัจฉิิมนิเทศ และรับประทานประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

Category: ข่าวสาร

ปัจฉิิมนิเทศ และรับประทานประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบการศึกษา ประปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๐    มีนาคม    ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา