กิจกรรม ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

กิจกรรม ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กิจกรรม  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี      โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 
ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๖

ลูกเสือ-เนตรนารี กองที่ ๑    วันที่   ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๖  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
       ลูกเสือ-เนตรนารี กองที่ ๒    วันที่   ๑๐-๑๑   มกราคม   ๒๕๕๖  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

              ลูกเสือ-เนตรนารี กองที่ ๓    วันที่   ๑๐-๑๒   มกราคม   ๒๕๕๖  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนพฤกษศาสตร์ ๑๐๐ ปี   กรมป่าไม้  (อ่างฤาไน)

ดูรูปเพิ่มเติม. . .