พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ประจำปี ๒๕๕๖

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ประจำปี ๒๕๕๖

พิธีทบทวนคำปฎิญาณ   และสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   ประจำปี   ๒๕๕๖
วันที่   ๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา