งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๕๖

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๕๖

งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ    จังหวัดฉะเชิงเทรา   ประจำปี  ๒๕๕๖

ณ บริเวณศาลากลาง บ้านหนองคอก  และบ้านหัวฝาย

ตำบลคลองตะเกรา    อำเภอท่าตะเกียบ    จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่   ๘-๙   มิถุนายน   ๒๕๕๖