ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ราคากลางของงานก่อสร้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
๓,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)