ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ประกาศจากโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 จะมีการปฐมนิเทศนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั้นม.1 เวลา 9.00 น

ชั้นม.4 เวลา 13.00 น

สถานที่ อาคารพละศึกษา(โรงยิม) แต่งกายชุดนักเรียน

มีการชำระค่าบำรุงการศึกษาตามที่แจ้งไว้ในวันมอบตัว

ส่วนค่าชุดพละ เข็มขัดและอุปกรณ์อื่นๆที่วัดไป ยังไม่ชำระในวันนี้