แจ้งการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ ๑ และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

แจ้งการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ ๑ และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

แจ้งการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และ

ในวันศุกร์  ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เริ่มให้ผู้ปกครองลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๗.๓๐  -  ๘.๐๐ น.