รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่าง ประเทศ (ครูชาวต่างประเทศ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่าง ประเทศ (ครูชาวต่างประเทศ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ

(ครูชาวต่างประเทศ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

ไฟล์แนบหลักเกณฑ์ ๑ . . .

ไฟล์แนบหลักเกณฑ์ ๒ . . .