กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ   ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า สัตหีบ

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ลูกเสือกอง ๑

ลูกเสือกอง ๒

ลูกเสือกอง ๓