การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

๒๗    พฤศจิกายน   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

"สานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน และชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน" 

ดูรูปเพิ่มเติม . . .