พิธีหล่อเทียน และถวายจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีหล่อเทียน และถวายจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๙

พิธีหล่อเทียน และถวายจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา    ๒๕๕๙

หล่อเทียน  วันที่  ๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๙

ณ    โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ถวายเทียน   วันที่   ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๙

ณ   วัดหนองคอก    วัดป่าเขาล้อม

วัดเกาะกระทิง    วัดเขาถ้ำแรด

ดูรูปเพิ่มเติม . . .