กิจกรรมค่ายพุทธธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

กิจกรรมค่ายพุทธธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมค่ายพุทธธรรม    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,และ ๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี  ๓ ฉะเชิงเทรา

วันที่   ๒๐-๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๙

ณ  วัดป่าเขาล้อม  ต.ท่าตะเกียบ  อ.ท่าตะเกียบ  จ.ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . . .