พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เสด็จแทนพระองค์ ไปในการประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑๓     มีนาคม     ๒๕๕๙

ณ  อาคารใหม่ สวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร

ดูรูปเพิ่มเติม . . .