ปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

ปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปัจฉิมนิเทศ  และรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม ...