ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

แจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑   ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๒

ใน วันจันทร์   ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒

แจ้งการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ ๑ และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

แจ้งการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และ

ในวันศุกร์  ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เริ่มให้ผู้ปกครองลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๗.๓๐  -  ๘.๐๐ น.

พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ดูรูปเพื่มเติม . . .

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีรับประกาศนียบัตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .