ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีเข้าประจำกอง และประดับบ่า(อินธนู) ๒๕๖๒

พิธีเข้าประจำกอง และประดับบ่า(อินธนู) 

ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 ๒๑    สิงหาคม    ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง

ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ระดับมัธยมศึกษา

๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

วันวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๒

วันวิทยาศาสตร์

๑๘    สิงหาคม    ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๒    สิงหาคม    ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .